11/9/9 - 13:46
شماره مطلب : 1361

اسامي مرتبطين با آمريكا در ایران لو رفت

 الف- با فاش شدن پسورد فايل رمز شده ويكي ليكس، اسامي مرتبطين با دولت آمريكا لو رفت.

به گزارش "الف"، با مشخص شدن پسورد فايل پيام هاي ديپلماتيك نمايندگي هاي ايالات متحده در نقاط مختلف جهان، اسامي تعدادي از مرتبطان با مراكز جاسوسي ايالات متحده در دسترس قرار گرفت.

ويكي ليكس خبرنگار روزنامه گاردين را مسئول اين افشا معرفي كرده كه در كتابي كه اخيرا منتشر كرده به اين پسورد اشاره كرده و گاردين نيز ويكي ليكس را به كوتاهي متهم كرده است.

به دنبال انتشار پسورد فايل حاوي اسناد مذكور (حدود 250000 سند)، اين اسناد كه از چندين ماه پيش انتشار تدريجي آنها با سرعت بسيار كم و با ويرايش و حذف نام هاي مرتبطين با عوامل آمريكا آغاز شده بود، به صورت يكجا و بدون ويرايش در شبكه هاي تورنت قرار گرفت.

 مروري بر موارد مرتبط با ايران پرده از بسياري از نام هاي افرادي كه در آنها ادعا شده با نمايندگي هاي ايالات متحده ارتباط داشته اند بر مي دارد. نام هاي برخي فعالين تجاري خصوصي و دولتي، متخصصان حقوقي، برخي نمايندگان دوره هاي قديم و... مجلس، برخي پزشكان، برخي دانشجويان و حتي فيلم سازاني كه از آمريكا درخواست پول براي ساخت فيلم و مستند كرده اند در اين اسناد به چشم مي خورد.

 مقايسه اسناد بدون ويرايش با اسنادي كه قبلا سانسور شده بودند پرده از برخي موارد جالب برمي دارد. به عنوان مثال علي رضا نوري زاده، از مخالفين ايران، كه قبلا در اسناد منتشر شده از وي با عنوان فعال رسانه اي ياد شده بود و ديگر عناوين وي سانسور شده بود، همينك مشخص شده است كه از مرتبطين سرويس جاسوسي ايالات متحده در انگلستان است. شرح ارتباطات وي با مامور جاسوسي ايالات متحده كه از وي با عنوان ايران واچر ياد مي شود در اسناد متعدد ويكي ليكس آمده است. نكته جالب توجه آن كه ادعاهاي نوري زاده براي مامور آمريكايي نيز در بسياري از اوقات اغراق آميز بوده است.

در موردي ديگر مي خوانيم كه چگونه يكي از نمايندگان قبلي مجلس از حزب مشاركت رازهاي دل خود را با مامورين آمريكايي در ميان مي گذارد و از برنامه هاي نهايي حزب متبوعش براي تغيير قانون اساسي و ... مي گويد.

در موردي ديگر مي خوانيم كه چگونه يكي از چهره هاي سياسي عازم يك كشور خارجي در جريان اخذ ويزا براي خود مواردي را مطرح مي كند.

 اسناد ويكي ليكس اگرچه كاملا مشكوك بوده و نمي تواند در وضعيت فعلي مبناي قضاوت باشد اما هوشياري مراجع ذيربط براي مطالعه كامل اين اسناد و اعتبارسنجي و داده كاوي دقيق آنها مي تواند مفيد باشد.

 الف- با فاش شدن پسورد فايل رمز شده ويكي ليكس، اسامي مرتبطين با دولت آمريكا لو رفت.

به گزارش "الف"، با مشخص شدن پسورد فايل پيام هاي ديپلماتيك نمايندگي هاي ايالات متحده در نقاط مختلف جهان، اسامي تعدادي از مرتبطان با مراكز جاسوسي ايالات متحده در دسترس قرار گرفت.

ويكي ليكس خبرنگار روزنامه گاردين را مسئول اين افشا معرفي كرده كه در كتابي كه اخيرا منتشر كرده به اين پسورد اشاره كرده و گاردين نيز ويكي ليكس را به كوتاهي متهم كرده است.

به دنبال انتشار پسورد فايل حاوي اسناد مذكور (حدود 250000 سند)، اين اسناد كه از چندين ماه پيش انتشار تدريجي آنها با سرعت بسيار كم و با ويرايش و حذف نام هاي مرتبطين با عوامل آمريكا آغاز شده بود، به صورت يكجا و بدون ويرايش در شبكه هاي تورنت قرار گرفت.

 مروري بر موارد مرتبط با ايران پرده از بسياري از نام هاي افرادي كه در آنها ادعا شده با نمايندگي هاي ايالات متحده ارتباط داشته اند بر مي دارد. نام هاي برخي فعالين تجاري خصوصي و دولتي، متخصصان حقوقي، برخي نمايندگان دوره هاي قديم و... مجلس، برخي پزشكان، برخي دانشجويان و حتي فيلم سازاني كه از آمريكا درخواست پول براي ساخت فيلم و مستند كرده اند در اين اسناد به چشم مي خورد.

 مقايسه اسناد بدون ويرايش با اسنادي كه قبلا سانسور شده بودند پرده از برخي موارد جالب برمي دارد. به عنوان مثال علي رضا نوري زاده، از مخالفين ايران، كه قبلا در اسناد منتشر شده از وي با عنوان فعال رسانه اي ياد شده بود و ديگر عناوين وي سانسور شده بود، همينك مشخص شده است كه از مرتبطين سرويس جاسوسي ايالات متحده در انگلستان است. شرح ارتباطات وي با مامور جاسوسي ايالات متحده كه از وي با عنوان ايران واچر ياد مي شود در اسناد متعدد ويكي ليكس آمده است. نكته جالب توجه آن كه ادعاهاي نوري زاده براي مامور آمريكايي نيز در بسياري از اوقات اغراق آميز بوده است.

در موردي ديگر مي خوانيم كه چگونه يكي از نمايندگان قبلي مجلس از حزب مشاركت رازهاي دل خود را با مامورين آمريكايي در ميان مي گذارد و از برنامه هاي نهايي حزب متبوعش براي تغيير قانون اساسي و ... مي گويد.

در موردي ديگر مي خوانيم كه چگونه يكي از چهره هاي سياسي عازم يك كشور خارجي در جريان اخذ ويزا براي خود مواردي را مطرح مي كند.

 اسناد ويكي ليكس اگرچه كاملا مشكوك بوده و نمي تواند در وضعيت فعلي مبناي قضاوت باشد اما هوشياري مراجع ذيربط براي مطالعه كامل اين اسناد و اعتبارسنجي و داده كاوي دقيق آنها مي تواند مفيد باشد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/